מלווה חובה

מלווה שהממשלה מטילה על פי חוק במסגרת מדיניות פיסקלית ונועד לספוג כוח קנייה עודף שבידי האוכלוסייה כדי לרסן מגמות אינפלציוניות, או בעת משבר, כגון למימון מלחמה