מכפיל רווח

יחס המודד את היחס שבין מחיר השוק השוטף של מניה רגילה (במונה) לעומת הרווח למניה בשנה האחרונה (במכנה), המאפשר השוואה של מחירים היחסיים של מניות.