מכפיל צמיחה

סיכויי צמיחה של מפעל שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה הבאים לידי ביטוי במחירים.