מכפיל הכנסות

היחס שבין שווי השוק של כל הון המניות של החברה לבין סך כל ההכנסות או המכירות שהיו לחברה בגילום שנתי.