מחיר (שער) פדיון

המחיר שנקבע למכירה של יחידת השתתפות מצד המשקיע בקרן למנהל הקרן והוא מתקבל בדרך של חלוקת הערך הכולל של ני"ע ומזומנים שבידי הקרן במספר יחידות ההשתתפות שבקרן, בניכוי ההוצאות הכרוכות במכירתן. מחיר זה נמוך בדרך כלל ב- 0.5% מן המחיר היסודי של הקרן.