מחיר פדיון

סכום השווה למחיר המכירה של נכסי הקרן, בניכוי ההוצאות הכרוכות במכירתם ובניכוי התחייבויותיה של הקרן, מחולק במספר הכולל של יחידותיה.