מחיר מתואם

מחיר רכישה של אגרת חוב הלוקח בחשבון את שינויי המדד או שער במקרה של אגרת חוב צמודה למטבע חוץ, ואת הריבית שנצברה על אגרת החוב