מחיר מימוש

1. המחיר שיש לשלם כדי לממש אופציה ולהפכה למניה. מחיר זה יכול שיהיה לא צמוד ויכול שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן או לשער חליפין של הדולר.
2. במעו"ף: מחיר נכס הבסיס שנקבע בתנאי חוזה האופציה. באופציית רכש יהיה זה המחיר שישלם קונה האופציה עבור קבלת נכס הבסיס, ואילו באופציית מכר יהיה זה המחיר שיקבל קונה האופציה עבור מסירת נכס הבסיס. (גם: מחיר ניצול)