מחיר יחידה

סכום שווה למחיר הקניה של נכסי הקרן בתוספת הוצאות הכרוכות ברכישתם, בניכוי התחייבויותיה של הקרן, מחולק במספר הכולל של יחידותיה.