מחיר הגבלה

המחיר שנקבע לניירות ערך בהוראה בהגבלת שער