מחיר איגרות חוב

העלות הריאלית לפירמה של הון המתקבל מהנפקת אגרות חוב כולל מחיר ההנפקה, הוצאות ההנפקה וההפצה, עמלות, ריבית שנתית וערך הפדיון.