מחיר אופציה

הערך התיאורטי של תעודת אופציה והמחיר שיש לשלם בעד אופציה, השווה למחיר המניה המסתתרת פחות תוספת המימוש.