מחזור הון בעלים

יחס המודד את הקשר בין מכירות לבין הון בעלים של מניות רגילות. היחס נועד לחשב את שיעור התשואה על מניות רגילות