מחזור איגרת חוב

אגרת חוב או מסמכי חוב אחרים שהונפקו במטרה שהתמורה שתתקבל תשמש לחיסול של אגרת חוב או מסמכי חוב קיימים.