מחדל קבלה

אי יכולתו של הקונה לקבל את ניירות הערך שרכש ולשלם בעבורם.