מדד שארפ

מודד את רמת הסיכון של תיק ההשקעות על בסיס התשואה (החזר ההשקעה) מעבר לתשואת נכס חסר סיכון, בעבור יחידת הסיכון המחושב בקרן (סטיית התקן של התשואה).