מדד ביצוע

סדרת מדדים הבוחנים פעילות של מניה או של שוק ניירות הערך.