מדד ביום פלוני

מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בחודש בו חל אותו יום פלוני, בתוספת ההפרש שבינו לבין המדד שהתפרסם אחריו כשההפרש מוכפל במספר כמספר היום בחודש ומחולק במספר הימים באותו חודש.