כישלון יישוב

אי יכולת של מוכר להעביר נייר ערך לקונה במועד היישוב או אי יכולת של קונה לקבל את ניירות הערך באותו מועד