יתרת רווח מסויגת

חלק מיתרת רווח שאין לחלק ממנו דיבידנד לבעלי המניות, אם בשל הוראות חוק או תקנות ואם בשל הסכם שנעשה עם נותני הלוואה