ירידה מקרית

ירידה פתאומית, לטווח קצר, במחירי ניירות ערך בשוק שמגמתו הכללית היא עלייה