יום אקס

מועד מיוחד, שבו מופרדת ההטבה מנייר הערך. ומיום זה ואילך מניה נסחרת בלי ההטבות הנלוות לה, כגון דיבידנד, זכויות, מניות הטבה וכד'