טווח תנודות

1. הגבולות העליונים והתחתונים שבהם נעים המחירים של ניירות הערך ושל חוזים עתידיים במשך תקופה נתונה, בבורסה.
2. הטווח בבורסה לסחורות בסיסיות, לגבי חוזים עתידיים הנסחרים בה, שבמסגרתה נקבע שמחיר סחורה מסוימת אינו יכול לעלות או לרדת מהתחום שנקבע במשך יום מסחר אחד