חתימת חסר

בניירות ערך: בקשות לרכישת ניירות ערך מהנפקה חדשה בכמות הנופלת מהכמות המוצעת על פי התשקיף