חשבון נוסטרו

חשבון המשמש חבר בורסה לעשיית עסקים בניירות ערך בעבור עצמו על כללי הבורסה. חשבון זה יש לנהל בנפרד כדי לאפשר פיקוח עליו