חלוקת רווחים

1. כל תשלום לבעל מניות שאינו תשלום משכורת, החזר הוצאות וכד'.
2. חלוקת רווח שנצבר בקרן נאמנות בין בעלי היחידות לפי חלקם היחסי