חידוש מסחר

חזרה לפעילות תקינה של הבורסה לניירות ערך כולה או של נייר ערך מסוים בה לאחר הפסקת מסחר.