חברה נלווה

חברה שמניותיה מוחזקות על ידי הציבור הרחב באמצעות רישום המניות למסחר בבורסה לניירות ערך, ולציבור הרחב יש חלק בבעלות עליהן