חברה לאחזקות

חברה שעיסוקה העיקרי הוא רכישת מניות בחברות אחרות וקיום פיקוח, או שליטה, עליהן.