חברה אם

חברה שהוקמה על פי חוק החברות הממשלתיות, ואשר לפיו זוהי חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות, הם בידי המדינה, או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית