זכות הצבעה

אדם שדירקטוריון המסלקה אישר קבלתו כחבר והוא מקיים את הדרישות לחברות בבורסה ואת התנאים הקבועים בתקנות המסלקה ודרישות הדירקטוריון.