זירת איגרות חוב

סדרת התשלומים הצפויה להתקבל מהשקעה באיגרות חוב במשך תקופה מסוימת, בדרך כלל בתקופת קיומה של ההשקעה.