התאמת שער

השינוי בערך האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בסטיית בתקן של נכס הבסיס.