השוואת זכויות הצבעה

מתן זכויות שוות למניות בערכים שונים שהיקנו כתוצאה מכך זכויות הצבעה שונות.