השוואה איכותית

השוואה של הדו"חות הכספיים של הפירמה עם תקנים ואמות מידה אובייקטיבים.