הפרשי מטבע

כל סידור שנועד להתאים את ערכו של נכס פיננסי, כגון איגרת חוב, לשינויים במחירים, בדרך כלל בשל אינפלציה.