הפחתה לפי ריבית אפקטיבית

כל סכום שנוסף לקרן בשל הצמדה לשער המטבע, למדד המחירים לצרכן, או למדד אחר, לרבות הפרשי שער.