הנפקת איגרות חוב בניכיון

הנפקת אגרות חוב במחיר הנמוך מערכן הנקוב.