הנפקת איגרות חוב

הוצאה והפצה של סדרת אגרות חוב לציבור בכדי לקבל בדרך זו אשראי לתקופה ארוכה.