הנפקת אופציות

הצעה לציבור של אופציות הניתנות למימוש במניות של החברה המנפיקה.