הכל או חלק

שיטת חיתום שבה החתמים של הנפקה חדשה של ניירות ערך מתחייבים לרכוש את כל ההנפקה, או כל חלק ממנה שניתן לקבל.