היפותזת ציפיות

ההנחה שעקומת תשואה מצביעה על הכיוון שצופים ששיעורי ריבית ינועו, מאחר שהיא משקפת את הערך הנוכחי הנקי של השיעורים העתידיים