הטמעה

השלמת הפצה של ניירות ערך חדשים לציבור על ידי חתמי ההנפקה.