הטבה

1. דבר הניתן ללא תמורה ישירה מעל למה שמגיע על - פי התנאים הנובעים מיחסים חוזיים. (בלועזית:"בונוס")
2. הטבה הניתנת על ידי חברה לבעלי מניותיה בדרך של הנפקת מניות החברה ללא תמורה.