החלפת מניות

פעולה שננקטת על ידי חברה להחלפת סוג מסוים של מניות בסוג אחר, או החלפה של מניות בערך נקוב מסוים למניות בערך נקוב אחר.