הוראה ממוחשבת

הוראה לרכישת נייר ערך מסוים, בדרך כלל מניה, הפועלת על בסיס תכנית מחשב לניהול תיקי מניות.