הון נטו

שווי נקי של עסק. נכסים בניכוי התחייבויות.