הון מונפק

סכום ההון של חברה מוגבלת בערבות שהציבור הסכים לרכוש, בין שהם חייבים עדיין כסף לחברה בעד מניות אלה ובין שהם שילמו את כל חובם בעד המניות (גם: הון מניות חתום)