הון

1. האמצעים שהושקעו בעסק על ידי בעלי מניותיו, על מנת שהעסק יוכל לפעול.
2. השווי הנקי של עסק המורכב מההון הנפרע שלו בתוספת רווחים בלתי מחולקים.
3. שם נרדף לכסף, לניירות ערך וכד'.