הגבלת דיבידנד

1. הגבלה שמטילה ממשלה של כל הגדלה של תשלום דיבידנד לבעלי מניות, לעומת תקופה מסוימת בעבר, למשך תקופת זמן קבועה על ידה.
2. הגבלה שקיבלה על עצמה פירמה בקשר להלוואה שנטלה כל עוד לא נפרעה ההלוואה.